Rodo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

Działając na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og lne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

 


INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumienia art. 4 pkt 7 RODO jest:

Silva LS Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

 


 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

Dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO są pozyskiwane przez Administratora, zarówno gdy zostaną przekazane na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym zakresie zgody przez osobę, której dane dotyczą, jak również wtedy, gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem prawnym.
 

Administrator, w zależności od sytuacji i potrzeb pozyskuje dane osobowe:

- z ogólnodostępnych źródeł i rejestr w,

- bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,

- od osób trzecich, a także innych podmiot w w ramach prowadzonej współpracy.

 

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W zależności od celu, dla którego Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane, dane mogą być dalej przetwarzane przez Administratora do następujących celów:

 
- realizacji wsp
ółpracy na podstawie zawartych umów, zam wień lub uzgodnień (dalej „Współpraca”);

- wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w szczeg lności wystawiania i przechowywania dokumentów sprzedażowych, zakupowych, przewozowych i transportowych, a także innych dokumentów księgowych;

- weryfikacji wiarygodności płatniczej,

- obrony i dochodzenia roszczeń,

- tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

- rozpatrzenia złożonego wniosku, zapytania, skargi, reklamacji lub innej indywidualnej sprawy oraz udzielenia w tym zakresie odpowiedzi,

- archiwizacji korespondencji i innej dokumentacji,

- w celach marketingowych,

- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia,

- rekrutacji i zatrudnienia.

 

 

ZAKRES I KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W celu realizacji Współpracy, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie dotyczącym danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych teleadresowych, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej oraz danych finansowo-księgowych, które można zakwalifikować jako dane osobowe zwykłe. W pozostałych przypadkach Administrator osobno informuje osoby, których dane dotyczą o innych kategoriach przetwarzanych danych osobowych lub odmiennym charakterze przetwarzania tych danych.

 

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji Wsp łpracy jest wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wystawiania i przechowywania dokument w zakupowych, sprzedażowych, przewozowych i transportowych oraz innych dokument w księgowych, a także w innych celach, w jakich Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie przepisu prawa, jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych oraz do celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłane zapytania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji jest wypełnienie obowiązku prawnego w postaci realizacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej w związku z wykonaniem umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), a interesami tymi są: obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień, analiz i statystyk dotyczących satysfakcji z jakości świadczonych usług i oferowanych produkt w oraz weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahentów.

- W przypadku przebywania na terenie Administratora lub bezpośrednio w jego otoczeniu Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać zarejestrowane w formie elektronicznej tj. nagrań obrazu z monitoringu wizyjnego. Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w drodze prowadzonego monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona mienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

 

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora (np. irmom świadczących usługi księgowe, usługi transportowe, spedycyjne, kurierskie lub inne), oraz podmiotom Kronospan, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi.

 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Wsp łpracy, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzoną Wsp łpracą lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepis w prawa.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie wyrażonej w tym zakresie zgody, będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego, będą przetwarzane w formie elektronicznej przez okres 60 dni od daty zarejestrowania nagrania.

 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W zakresie dotyczącym przetwarzania przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ,

- złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji jednego ze swoich praw może Pani/Pan skontaktować się w tym celu telefonicznie, listownie - kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres rodo@kronospan.pl.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, to przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTOW DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator wdrożył w swoich strukturach procedury ochrony danych osobowych.

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych zapewniających ochronę praw os b, których dane dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiot w przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi RODO, zapewniających ochronę praw osób, których dane dotyczą.